Årsmöte

 

Välkommen till årsmöte med Högalidsmoderaterna 2021

 

Tid: tisdagen den 16/2, klockan 18.00.
Plats: Digitalt – via Zoom.
Årsmötestalare: Magdalena Schröder om svenskt bistånd.

Magdalena Schröder, riksdagsledamot

 

Anmälan: Skickas till hugo.laigar@gmail.com senast 9 februari 2021. Föreningen kommer att skicka instruktioner för Zoom, det digitala voteringssystemet samt handlingarna i god tid innan årsmötet.

Motioner: Skickas till hugo.laigar@gmail.com senast 1 februari 2021.

Vill du kandidera till styrelsen?

Om du är intresserad av att kandidera till styrelsen mailar du in
din intresseanmälan till valberedningen via john.a.baciu@gmail.com senast 9 februari.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Högalidsmoderaterna

Föredragningslista

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Godkännande av årsmötets utlysning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorns/ernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
 13. Förslag från styrelsen (propositioner)
 14. Inkomna övriga förslag (motioner)
 15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 16. Val av ordförande
 17. Val av vice ordförande
 18. Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
 19. Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild granskningsperson av

  rapport om lokalt partistöd i förekommande fall

 20. Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val vid

  årsmöten

 21. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
 22. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadga
 23. Övriga ärenden
 24. Avslutning